• juick: @2nya:
  بی هیچ صدائی می آیند
  ‎ ‎زمانی که نمی دانی
  ‎ ‎در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و...
  بی هیج نشانی از دلت می گریزند
  ‎ ‎تا تمام چیزی که به یاد می آوری
  ‎ ‎حسرتی باشد به درازای زندگی
  ‎ ‎
  چه قدر بی رحمند رویاهـا ...

  #1594184 juick.com

Replies (0)