tarane-1
juick: @2nya:
بی هیچ صدائی می آیند
‎ ‎زمانی که نمی دانی
‎ ‎در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و...
بی هیج نشانی از دلت می گریزند
‎ ‎تا تمام چیزی که به یاد می آوری
‎ ‎حسرتی باشد به درازای زندگی
‎ ‎
چه قدر بی رحمند رویاهـا ...

#1594184 juick.com