• کنایه ازاین قالب چیه؟پروانه من درتاری افتاده که عنکبوتش سیراست نه میتواندپروازکندنه بمیرد

Replies (0)