• میدونی وقتی خداداشت بدرقم میکردبهم چی گفت؟جاییکه میری ادمایی داره که میشکننت نکنه غصه بخوری همه جاباهاتم.توتنهانیستی.توکوله بارت عشق میذارم که بگذری،قلب میذارم که جابدی،اشک میذارم که همراهیت کنه.ومرگ میذارم که بدونی برمیگردی پیشم 8(

Replies (0)