• دردمن تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی راقناعت.بی عرضگی راصبروباتبسمی برلب این حماقت راحکم خدامیدانند(گاندی)

Replies (0)