• عشق مرگ نيست زندگي است،سخت نيست عين سادگي است
    عشق عاشقانه هاي باد وگندم است،اولين پناهگاه كودكي آخرين پناهگاه آدم است

Replies (0)