• فرهنگ لغت ایرانی :
  گه نخور : اجازه بده من اول حرف بزنم..گه بخور : لطفا اول شما صحبت کنید..
  گه خوردی : با نظر شما مخالفم..
  گه مفت : اضهار نظر نفرمایید..
  گه : با شما هستم..
  هیچ گهی نیستی : هنوز به کسب تجربه نیاز داری...
  چه گهی هستی : ببخشید شما !
  هرگهی میخوری بخور : هر طور مایلید تصمیم بگیرید

Replies (0)