• این همه رنجی که دنیا بر سر ما میکند غیر ما هر کس که باشد ترک دنیا میکند، بارها گفته ام که فردا ترک دنیا می کنم به یاد تو می افتم امروز و فردا میکنم

Replies (0)