• نصيحت يه ترک به زنش: هر وقت يه سوسک تو دستشويي ديدي با دمپايي فورا نکوب رو سرش... بي توجه از بغلش رد شو

Replies (0)