irani2
یکی بودیکی نبود اونکه بود توبودی اونکه توقلب تونبود من بودم یکی داشت یکی نداشت اونکه داشت توبودی اونکه جزتوکسی و نداشت من بودم یکی خواست یکی نخواست اونکه خواست توبودی اونکه نخواست ازتوجدابشه من بودم یکی گفت یکی نگفت اونکه گفت من بودم اونکه نگفت دوست دارم توبودی...