hidden-40
حال مردان درصبح جمعه: یکی تو آغوشه،یکی زیر دوشه،یکی بی هوشه،یکی هنوز توشه،یکی روشه،یکی از خستگی آب می نوشه، یکی واسه بار دوم می کوشه،یکی بهش ندادند میخاد خودشو بکشه