• گم شدن


    از گم شدن همه می‌ترسیم

    اما

    زیباترین روز زندگی‌ام

    روزی بود که با تو در میانه جنگل

    گم شدیم.

Replies (0)