• حنا این جوری به من نگاه نکن
  با چشات قلب منو صدا نکن
  حنا بسه منو دیوونه نکن
  موهاتو تو دست باد شونه نکن
  پری پریا آهای حنا
  گلپریا آهای حنا
  تاج سریا آهای حنا
  دلبریا آهای حنا
  تورو دیدنا دل تپیدنا ناز کشیدنا
  روز روشنا روی چمنا بوسه زدنا آهای حنادلبر بلا اون قد و بالا جیگر طلا آهای حنا
  حنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدات آهای حنا
  ناز نکن فقط تو مال منی
  ناز نکن که وصله جونمی
  در دلت نمیاد دلمو بشکنی
  ناز نکن تو تنها عشق منی
  پری پریا آهای حنا
  گلپریا آهای حنا
  تاج سریا آهای حنا
  دلبریا آهای حنا
  تورو دیدنا دل تپیدنا ناز کشیدنا
  روز روشنا روی چمنا بوسه زدنا آهای حنا
  دلبر بلا اون قد و بالا جیگر طلا آهای حنا
  حنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدات آهای حنا
  من کجا با دل دیوونه کجا
  آره با نگات شده سر به هوا
  اختیار دل من دست توئه
  دیگه دست خود من نیست به خدا
  پری پریا
  تاج سریا
  تورو دیدنا دل تپیدنا ناز کشیدنا
  روز روشنا روی چمنا بوسه زدنا
  دلبر بلا اون قد و بالا جیگر طلا
  حنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدات
  پری پریا آهای حنا
  گلپریا آهای حنا
  تاج سریا آهای حنا
  دلبریا آهای حنا
  تورو دیدنا دل تپیدنا ناز کشیدنا
  روز روشنا روی چمنا بوسه زدنا آهای حنا
  دلبر بلا اون قد و بالا جیگر طلا آهای حنا
  حنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدات
  آهای حنا

Replies (0)