• آرزو دارم:خورشیدرهایت نکند غم صدایت نکند ظلمت شام سیاهت نکند وتوراازدل آنکس که دلت درتن اوست،حضرت دوست جدایت نکند.

Replies (0)