• "Водка со льдом вредит почкам, ром со льдом печени, джин со льдом сердцу, виски со льдом мозгу. Этот чертов лед невероятно вреден!"
    ♡ recommended by @beard, @bolzamo

Replies (0)