to post messages and comments.

@pishi-ojkele:

[18:37] juick: @lily:
به سلامتی اوني که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کني
هربار ميـــــــگه اين دفعه آخـــــريه که مي بخشــــــمت
و بازم با اخـــــم مياد توي بغــــــلت..
[18:37] juick: @lily:
به سلامتی اوني که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کني
هربار ميـــــــگه اين دفعه آخـــــريه که مي بخشــــــمت
و بازم ب اخـــــم مياد توي بغــــــلت..

@pishi-ojkele:

Sx

@pishi-ojkele:

[23:50] juick: @cool:
میگويند عاشقت هستند برای هميشه ...
باور نكن ، هميشه ای در كار نيست ...
فقط تا وقتی كه بازی با تو تمام شود كنارت هستند ..
همين . . .

#1794907 juick.com

@pishi-ojkele:

من هیچوقت به اینکه تورو بایکی دیگه ببینم حسودی نمیکنم آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها. PARDON

@pishi-ojkele:

= S @bandariha